اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین

تعداد بازدید:۱۹۲۷
اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین

تفاهم نامه همکاری علمی، فناوری و قرارداد همکاری آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی کاربردی اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین

مشخصات دوره جامع ویژه متقاضیان صدوریا تمدید پروانه کسب سیستم کم فشار

مشخصات دوره جامع ویژه متقاضیان صدوریا تمدید پروانه کسب سیستم پرفشار

لینک خبر برگزاری دوره ها در سایت اتحادیه سوخت های جایگزین:

http://altfuel.ir

لینک ثبت نام در دوره های تخصصی کاربردی اتحادیه سوخت های جایگزین (خد مات فنی کم فشار، مراکز خدمات فنی پر فشار و تبدیل و رسته خدمات تکمیلی آزمون هیدوراستاتیک):

http://free-education-center.wtiau.ac.ir/fa/form/143