کارشناس مرکز

تعداد بازدید:۳۵۰

نام و نام خانوادگی : خانم بصیرت

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش طراحی شبکه های کامپیوتری