دستاورد های مرکز

تعداد بازدید:۱۴۶

دستاوردهای مرکز در سال 1399

  • برگزاری 298 کارگاه آموزشی کوتاه مدت
  • آموزش 7531 نفر
  • 150620 نفر ساعت آموزش تخصصی
  • کسب 18203718600 ریال درآمد غیر شهریه ای

 

دستاوردهای مرکز در سال 1400 (تا شهریور)

  • برگزاری 111 کارگاه آموزشی کوتاه مدت
  • آموزش 2720 نفر
  • 54400 نفر ساعت آموزش تخصصی
  • کسب 7259350000  ریال درآمد غیر شهریه ای